IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL LLOC WEB

INTRODUCCIÓN
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico (LSSI-CE), SEL VILANOVA CLUB DE RUGBI informa que es titular del sitio web. De acuerdo con la
exigencia del artículo 10 de la citada Ley, SEL VILANOVA CLUB DE RUGBI informa de los siguientes datos:

Raó social: SEL VILANOVA CLUB DE RUGBI

NIF: G16689523

Adreça: RAMBLA SANT JORDI, S/N, (COMPLEX MUNICIPAL FUTBOL), 08800, VILANOVA I LA GELTRÚ.

Correu electrònic: info@selvilanova.cat

Telèfon: 722 11 73 20

Registre associacions:

Objecte principal: Club esportiu

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS
La navegació, accés i ús pel lloc web de SEL VILANOVA CLUB DE RUGBI confereix la condició d’usuari,
per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de SEL VILANOVA CLUB DE RUGBI, totes
les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat
compliment legal segons el cas.


El lloc web de SEL VILANOVA CLUB DE RUGBI proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades.
L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
1. La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per
SEL VILANOVA CLUB DE RUGBI per a l’accés a uns certs continguts o serveis oferts pel web.
2. L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per SEL VILANOVA CLUB DE RUGBI
contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o
l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix
funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT
SEL VILANOVA CLUB DE RUGBI no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari
pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a
examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc
garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als
quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
SEL VILANOVA CLUB DE RUGBI declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol
mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, SEL VILANOVA CLUB DE RUGBI no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la
navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

MODIFICACIONS
SEL VILANOVA CLUB DE RUGBI es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes,
sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les
condicions d’ús d’aquest, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran
realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment
durant el temps en què es trobin publicades en el web i fins que no siguin modificades vàlidament per
altres posteriors.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
SEL VILANOVA CLUB DE RUGBI per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat
intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu,
imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i
disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i
ús, etc.), titularitat de SEL VILANOVA CLUB DE RUGBI. Seran, per consegüent, obres protegides com a
propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i
comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden
expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de
posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en
qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de SEL VILANOVA CLUB DE RUGBI.
L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de SEL
VILANOVA CLUB DE RUGBI. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i
emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament
, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o
manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de
SEL VILANOVA CLUB DE RUGBI.


CERTIFICAT SSL (SECURE SOCKETS LAYER)
El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre SEL VILANOVA
CLUB DE RUGBI i l’usuari.
SEL VILANOVA CLUB DE RUGBI disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza per CERTIFICAT SSL
per a realitzar connexions segures.
En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per a realitzar la connexió de manera segura i s’estableix
usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui
tancada.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
SEL VILANOVA CLUB DE RUGBI es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals
que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les
presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori
espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. SEL VILANOVA
CLUB DE RUGBI té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.
Els contractes subscrits per via electrònica en els quals intervingui com a part un consumidor es presumiran
celebrats en el lloc en què aquest tingui la seva residència habitual.
Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, a falta de pacte entre les parts, es
presumiran celebrats en el lloc en què estigui establert el prestador de serveis.