Datos del propietario de la web:

Raó social: SEL VILANOVA CLUB DE RUGBI

NIF: G16689523

Adreça: RAMBLA SANT JORDI, S/N (COMPLEX MUNICIPAL FUTBOL) 08800, VILANOVA I
LA GELTRU

Correu electrònic: info@selvilanova.cat

Registre d’associacions:

Objecte principal: Club esportiu

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l’informem
que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de SEL VILANOVA CLUB DE RUGBI amb
NIF G16689523 i domicili social situat en RAMBLA SANT JORDI, S/N (COMPLEX MUNICIPAL FUTBOL)
08800, VILANOVA I LA GELTRU (BARCELONA), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats,
terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també
de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les
transferències internacionals que SEL VILANOVA CLUB DE RUGBI té previst realitzar:

Tractaments realitzats

Gestió de la pàgina web

Finalitat: Tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web
Termini de conservació: mentre perduri el consentiment donat
Base legítima: El consentiment de l’interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: No es preveuen
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

Formulari web

Finalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment donat.
Base legítima: El consentiment de l’interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: Cap
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

Gestió del compliment normatiu

Finalitat: Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a la qual està subjecta l’entitat.
Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per a reclamar-li una possible responsabilitat.
Base legítima: El compliment d’una llei
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable.
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

Accions comercials

Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels nostres productes i/o serveis.
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment donat.
Base legítima: El consentiment de l’interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: Cap
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboracions de perfils: No es preveuen

Igualment, l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu info@selvilanova.cat o al telèfon 722 11 73 20.

Drets dels interessats

SEL VILANOVA CLUB DE RUGBI informa els Usuaris que, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant el Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment donat.
1. Dret d’Accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d’aquests.
2. Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets. Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de SEL VILANOVA CLUB DE RUGBI, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
3. Dret a la Limitació de tractament: És el dret al fet que es limitin els fins del tractament previstos de manera original pel responsable del tractament.
4. Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que es preveu en el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació d’aquests, dins del termini i en la forma escaient.
5. Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable.
6. Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de SEL VILANOVA CLUB DE RUGBI.

Per a poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haurà de complir amb els següents requisits:
1. Presentació d’un escrit a l’adreça RAMBLA SANT JORDI, S/N (COMPLEX MUNICIPAL FUTBOL) 08800, VILANOVA I LA GELTRU (BARCELONA) (a l’atenció de SEL VILANOVA CLUB DE RUGBI) o bé a través del correu electrònic info@selvilanova.cat.
2. L’escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l’exercici haurà de complir els següents requisits legals:
2.1. Nom, cognoms de l’interessat i còpia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. En els excepcionals casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que li representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s’acrediti
la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
2.2. Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en el qual se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d’un fitxer en concret, només la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se l’informarà de com ho pot fer i l’adreça a la qual ha d’enviar-ho. Mai se li donarà informació per telèfon.
2.3. Domicili a l’efecte de notificacions.
2.4. Data i signatura del sol·licitant. o Documents acreditatius de la petició que formula.
2.5. L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, l’informem que Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

SEL VILANOVA CLUB DE RUGBI es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord al nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.